Denne ekstraordinære generalforsamling fandt sted d. 20. oktober 2014 i U20 kl. 18.15. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling kan findes her. 

Denne ekstraordinære generalforsamling blev afhold som følge af et ønske om at ændre Juridisk Forenings vedtægter (herefter kaldt ”vedtægterne”), som blev fremsat af en række medlemmer til den ordinære generalforsamling d. 15. september 2014 (se referatet fra den ordinære generalforsamling, punkt 11)

Dagsorden

1. Valg af dirigent til den ekstraordinære generalforsamling
  • Martin Jensen blev indstillet af bestyrelsen, og da der ikke var andre modkandidater, blev han vedtaget som dirigent af den Ekstraordinære Generalforsamling.
2. Ændring af vedtægternes § 16, stk. 2
  • Første afstemning vedrører ændring af vedtægternes § 16, stk. 2, da det antages at enkelte medlemmers stemme vedrørende ophævelse af vedtægternes § 7, stk. 3 afhænger udfaldet af denne ændring.
  • Det er vurderet, at der her ikke er tale om en væsentlig ændring af vedtægterne, hvorfor denne vedtægtsændring skal ske i overensstemmelse med vedtægternes § 20, stk. 1. Så frem mere end 2/3 af den tilstedeværende generalforsamling stemmer for, vil vedtægternes § 16, stk. 2 blive ændret til:
    • “Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning, og optællingen sker bag lukkede døre. Bestyrelsen indstiller mindst 2 uafhængige optæller. Optællingen overvåges af den på generalforsamlingen valgte dirigent. Med henblik på valgsystemet skal hver stemmeberettiget medlem stemme på 4 af de opstillede kandidater på samme valgseddel, for at denne opnår gyldighed. Heraf vægtes første navn på listen dobbelt, således at denne kandidat for tillagt 2 stemmer. De efterfølgende kandidater på listen tillægges 1 stemme hver. Efter optællingen vil det blive offentliggjort, hvor mange stemmer de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hver især har fået, samt det samlede antal afgivende stemmer. Afstemning vedrørende alle andre spørgsmål sker ved håndsoprækning, medmindre en stemmeberettiget kræver skriftlig afstemning.”
  • Ændringsforslaget er blevet udarbejdet bl.a. i samarbejde med professor Nis Jul Clausen fra Juridisk Institut, SDU.
  • 17 ud af de 19 af de fremmødte medlemmer stemte for ændringsforslaget, som dermed er vedtaget.
3. Ophævelse af vedtægternes § 7, stk. 3
  • Det er vurderet, at der her ikke er tale om en væsentlig ændring af vedtægterne, hvorfor denne vedtægtsændring skal ske i overensstemmelse med vedtægternes § 20, stk. 1. Så frem mere end 2/3 af den tilstedeværende generalforsamling stemmer for, vil vedtægternes § 7 stk. 3 blive ophævet.
  • 17 ud af 19 af de fremmødte medlemmer stemt for ophævelse af vedtægternes § 7, stk. 3, hvorved dette er vedtaget.
4. Evt.
  • Ingen bemærkninger