Vedtægter

Navn og tilhørssted

§ 1. Foreningens navn er “Juridisk Forening Syddansk Universitet” (JF SDU).
Stk. 2. Foreningens binavn er ”Foreningen af ErhvervsJurister Odense” (FEJ Odense).
Stk. 3. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet.

Formål

§ 2. Foreningen har til formål gennem sine møder, sammenkomster, paneldiskussioner, studiebesøg, studierejser og studenterpolitiske engagement at skabe forum for social og faglig aktivitet for sine medlemmer.

§ 3. Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Medlemskab

§ 4. Alle HA(jur.)-, BA Jura-, Cand.jur-, Cand.merc.jur.-studerende samt studerende ved jurauddannelserne på Åben Uddannelse og dimittender fra disse uddannelser er optagelsesberettiget i foreningen.
Stk. 2. Faste undervisere & Ph.d.-studerende som er ansat ved Juridisk Institut Syddansk Universitet er optagelsesberettiget i foreningen. Disse personer kan dog ikke indtage en plads i bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan i et begrænset omfang tillade, at andre med en relevant tilknytning til uddannelserne kan optages. Disse personer kan dog ikke indtage en plads i bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nægte en person optagelse, hvis 7/9 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Et afslag på optagelse skal skriftligt begrundes, og skal forelægges den næste generalforsamling, dersom ansøgeren ønsker det.
Stk. 5. Støttemedlemmer optages frit efter indstilling fra et fuldgyldigt medlem af Juridisk Forening, optagelse kan dog nægtes af et flertal i bestyrelsen. Et Støttemedlemskab har følgende begrænsninger:

 • Giver ikke stemmeret på generalforsamlingen eller ret til anden indflydelse i foreningen.
 • Kan kun tegnes af personer, som falder uden for afgrænsningen i § 4 stk. 1 og 2.
 • Bestyrelsen definerer hvilke foreningsarrangementer støttemedlemmer kan deltage i.
 • Rabataftaler er ikke omfattet støttemedlemmer.
 • Prisen for et støttemedlemskab fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende regnskabsår.

Stk. 6. For ekskludering af eksisterende medlemmer gælder tilsvarende regler som i stk. 4.

Æresmedlemmer

§ 5. En person, der igennem længere tid på ganske usædvanlig måde har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse, kan udnævnes til Æresmedlem af Juridisk Forening Syddansk Universitet.
Stk. 2. Udnævnelse af Æresmedlem kan alene ske ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3. Beslutning om udnævnelse af Æresmedlem træffes ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Udnævnelsen forudsætter bestyrelsens enstemmige indstilling og skal optages som særskilt dagsordenpunkt. Forslaget kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.
Stk. 4. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.
Stk. 5. Æresmedlemmer kan fratages deres æresmedlemskab af en enig bestyrelse.

Kontingent

§ 6. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for næste regnskabsår.
Stk. 2. Kontingentet kan indbetales på følgende måder:

 1. Kontingentet betales for en 1-årig periode. Kontingentet dækker medlemskab for det studieår, hvori det bliver indbetalt.
 2. Kontingentet betales for en 2-årig periode. Kontingentet dækker medlemskab for de studieår, hvori det bliver indbetalt.
 3. Kontingentet betales for en 3-årig periode. Kontingentet dækker medlemskab for de studieår, hvori det bliver indbetalt.
 4. Kontingentet betales for en 5-årig periode. Kontingentet dækker medlemskab for de studieår, hvori det bliver indbetalt.
 5. Kontingentet betales ved indmeldelse, og dækker medlemskab så længe man er knyttet til Juridisk Institut som underviser.

Stk. 3. Såfremt kontingent ikke er indbetalt senest på månedsdagen efter kontingentperiodens udløb, sker udmeldelse automatisk.
Stk. 4. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.

Bestyrelsen

§ 7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Derudover vælges 2 suppleanter. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen og indskrevet på enten HA(jur.)-, BA Jura-, Cand.jur- og Cand.merc.jur.-studiet ved Syddansk Universitet.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Medlemmerne kan genvælges. Generalforsamlingen kan til enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer deres hverv.
Stk. 3. Ophævet.
Stk. 4. Bestyrelsen skal, såfremt dette er muligt, besættes af studerende, der har bestået førsteårsprøven.

§ 8. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og seks bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og forestår dennes organisation. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere definerede opgaver.
Stk. 3. I perioden 1/9 til 31/6 afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang månedligt. Endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal inden rimelig tid angives.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme, i dennes fravær næstformandens stemme, udslaget.
Stk. 5. Bestyrelsen har pligt til at informere medlemmerne om sit virke.
Stk. 6. Bestyrelsesmøder er åbne for foreningens medlemmer, medmindre bestyrelsen på det konkrete møde bestemmer andet.
Stk. 7. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen beslutte, at bestyrelsesmedlemmet skal udgå af bestyrelsen. Denne beslutning skal ske enstemmigt af en beslutningsdygtig bestyrelse, jf. stk. 4. Beslutningen skal begrundes skriftligt og foreligges på den næstfølgende generalforsamling, såfremt det fratrådte bestyrelsesmedlem ønsker det.

Regnskab og revision

§ 9. Foreningens regnskabsår løber fra 01/10 – 30/9.
Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de to på den foregående generalforsamling valgte revisorer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 3. Foreningens regnskab skal aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ved fremlæggelse af regnskabet, skal der være mulighed for at sammenligne med foregående års poster.
Stk. 4. De valgte revisorer har til enhver tid uanmeldt adgang til foreningens samlede regnskabsmateriale.

Formue

§ 10. Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Generalforsamling

§ 11. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens øverste myndighed.

§ 12. Den ordinære generalforsamling afholdes i tiden 15/9 til 15/10.
Stk. 2. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling sker ved opslag på foreningens Facebookside.
Stk. 3. Årsregnskabet og dagsordenen skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen på en i indkaldelsen nærmere angivet måde.
Stk. 4. Punkter til dagsordenen for generalforsamlingen kan stilles frit af ethvert medlem ved henvendelse til bestyrelsens formand mindst 7 dage, inden generalforsamlingens afholdelse. Er dette tilfældet, skal ny dagsorden bekendtgøres ved opslag på foreningens facebookside så hurtigt som muligt.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 20 % af foreningens medlemmer anmoder herom. I sidste tilfælde senest 1 måned efter bestyrelsen har modtaget begæringen.

§ 13. Stemmeberettiget er enhver, der senest 7 dage før generalforsamlingen har erhvervet medlemskab af foreningen.
Stk. 2. Stemmeret kan alene udøves ved personligt fremmøde.

§ 14. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelse sker skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. Kun HA(jur.)-, BA Jura-, Cand.jur- og Cand.merc.jur.-studerende samt studerende ved jurauddannelserne på åben uddannelse ved Syddansk Universitet er valgbare til bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 5 dage før generalforsamlingen på foreningens Facebookside offentliggøre alfabetisk liste over de opstillede kandidater med angivelse af studieretning og årgang.

§ 15. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
 4. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Godkendelse af regnskaberne.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år.
 7. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater jfr. § 14.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 9. Forslag fra medlemmerne.
 10. Eventuelt.

§ 16. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning, og optællingen sker bag lukkede døre. Bestyrelsen indstiller mindst 2 uafhængige optællere. Optællingen overvåges af den på generalforsamlingen valgte dirigent. Med henblik på valgsystemet skal hver stemmeberettiget medlem stemme på 4 af de opstillede kandidater på samme valgseddel, for at denne opnår gyldighed. Heraf vægtes første navn på listen dobbelt, således at denne kandidat får tillagt 2 stemmer. De efterfølgende kandidater på listen tillægges 1 stemme hver. Efter optællingen vil det blive offentliggjort, hvor mange stemmer de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hver især har fået, samt det samlede antal afgivende stemmer.
Stk. 3. Tiltrædende og afgående bestyrelse har ikke stemmeret ved valg af revisorer.
Stk. 4. Afstemning vedrørende alle andre spørgsmål sker ved håndsoprækning, medmindre en stemmeberettiget kræver skriftlig afstemning.

§ 17. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, afstemningernes afvikling m.v.

§ 18. Kandidater til bestyrelsen og revisorer, der undtagelsesvis ikke er tilstede på generalforsamlingen, er valgbar, såfremt skriftlig fuldmagt foreligger.

§ 19. Bestyrelsen skal inden 3 uger efter generalforsamlingen have ophængt referat fra generalforsamlingen på foreningens opslagstavle samt offentliggjort det på foreningens Facebookside.

Vedtægtsændringer

§ 20. Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.
Stk. 2. Til væsentlige ændringer af foreningens formål kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved afstemning på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.
Stk. 3. Dirigenten afgør, hvorvidt en ændring er væsentlig.

Tegning og hæftelse

§ 21. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, eller i dennes fravær næstformanden.
Stk. 2. Bestyrelsen kan give foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser samt administrere foreningens konti.
Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige medlemmer til at tegne foreningen efter af bestyrelsen nærmere angivne retningslinier, jfr. § 8, stk. 2.
Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen personlig hæftelse.

Opløsning

§ 22. Til foreningens opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved en afstemning på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.
Stk. 2. Den sidste generalforsamling bestemmer, hvortil foreningens eventuelle formue skal anvendes – dog skal denne anvendelse være i overensstemmelse med foreningens formål.

Vedtagelse og ikrafttrædelse

§ 23. Vedtægterne blev vedtaget i denne form på den ordinære generalforsamling den 25. september 2023. Disse vedtægter træder i kraft den 25. september 2023.