Anders Kristoffersen

Bestyrelsesmedlem
Formand

Cand.merc.jur årgang 2019
jf@jfsdu.dk

Christian Schwartz

Bestyrelsesmedlem
Næstformand

HA-(jur.) årgang 2021
jf@jfsdu.dk

Andreas Heinrich Schnack

Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Økonomiudvalget (udvalgsansvarlig)

BA.jur årgang 2023
Cand.jur
kasserer@jfsdu.dk

Mikkel Ellegaard

Bestyrelsesmedlem
Socialt arrangements udvalg (medsansvarlig)

Cand.jur. årgang 2020
socialt@jfsdu.dk

Magnus Ødum

Bestyrelsesmedlem
Festudvalget (medansvarlig)

Cand.merc. jur årgang 2020
festudvalg@jfsdu.dk

Meriam Hoffmann Bosse

Bestyrelsesmedlem
Socialt arrangementsudvalg (udvalgsansvarlig)

Cand.jur årgang 2020
socialt@jfsdu.dk

Silke Kobbelgaard

Bestyrelsesmedlem
Fagligt arrangementsudvalg (medsansvarlig)

BA.jur. årgang 2021
fagligt@jfsdu.dk

Benedicte Helms

Bestyrelsesmedlem
Festudvalget (udvalgsansvarlig)

Cand.jur årgang 2020
festudvalg@jfsdu.dk

Christian Bjørn Christensen

Bestyrelsesmedlem
Fagligt arrangemenstudvalg (medsansvarlig)

Cand.jur årgang 2020
socialt@jfsdu.dk

Christian Buhl

Bestyrelsesmedlem
Fagligt arrangementsudvalg (udvalgsansvarlig)

Cand.merc.jur årgang 2020
fagligt@jfsdu.dk

 

Nelli Bukh

Suppleant
Studiestartsansvarlig (udvalgsansvarlig)

Cand.jur årgang 2020
studiestart@jfsdu.dk

Christina Keis

Suppleant
Festudvalget (medansvarlig)

BA.jur. årgang 2022
festudvalg@jfsdu.dk

 

Bestyrelsens opgave er at varetage medlemmernes interesser og sikre overholdelse af foreningens vedtægter. Derudover har bestyrelsen hovedansvaret for foreningens udvalg og udvikling heraf. Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på en generalforsamling, som afholdes i starten af hvert efterårssemester. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen og indskrevet på enten HA(jur.)-, BA Jura-, cand.jur.- eller cand.merc.jur.-studiet ved Syddansk Universitet. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, dvs. et studieår.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og forestå dennes organisation. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere definerede opgaver. I perioden 01/09 til 31/06 afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang månedligt. Endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal inden rimelig tid angives.

Generalforsamlingen kan til enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer deres hverv. Bestyrelsen sammensættes af de 10 kandidater, der opnår flest stemmer på generalforsamlingen, samt 2 suppleanter. Afstemningen sker efter § 16, stk. 2 i foreningens vedtægter. Der henvises endvidere til vedtægternes § 7 om opstillingsberettigelse og § 14 om opstillingsprocedure.