Bestyrelsen i Juridisk Forening

Bestyrelsens opgave er at varetage medlemmernes interesser og sikre overholdelse af foreningens vedtægter. Derudover har bestyrelsen hovedansvaret for foreningens udvalg og udvikling heraf. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på en generalforsamling, som afholdes i starten af hvert efterårssemester. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen og indskrevet på enten HA(jur.)-, BA Jura-, cand.jur.- eller cand.merc.jur.-studiet ved Syddansk Universitet. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, dvs. et studieår.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og forestå dennes organisation. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere definerede opgaver. I perioden 01/09 til 31/06 afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang månedligt. Endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal inden rimelig tid angives.

Generalforsamlingen kan til enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer deres hverv. Bestyrelsen sammensættes af de 9 kandidater, der opnår flest stemmer på generalforsamlingen, samt 2 suppleanter. Afstemningen sker efter § 16, stk. 2 i foreningens vedtægter. Der henvises endvidere til vedtægternes § 7 om opstillingsberettigelse og § 14 om opstillingsprocedure.

Jonas Aresteen Hartwig

Jonas Aresteen Hartwig

Bestyrelsesmedlem

Formand

Cand.jur. årgang 2017
Mail: jf@jfsdu.dk

 

 

Jens Vissing

Jens Vissing

Bestyrelsesmedlem

Næstformand

Cand.Jur. årgang 2018
Mail: jf@jfsdu.dk

 

Andreas Schnack

Andreas Schnack

Bestyrelsesmedlem

Kasserer
Økonomiudvalget (udvalgsansvarlig)

Cand.merc.jur. årgang 2018
Mail: kasserer@jfsdu.dk

 

Anders Kristoffersen

Anders Kristoffersen

Bestyrelsesmedlem

Det Sociale Udvalg

HA.(jur). årgang 2019
Mail: socialt@jfsdu.dk

 

Christina Skov

Christina Skov

Bestyrelsesmedlem

Studiestartsudvalget

Cand.Jur. årgang 2017
Mail: studiestart@jfsdu.dk

 

Emma Edlefsen

Emma Edlefsen

Bestyrelsesmedlem

Det Faglige Udvalg

BA.Jur. årgang 2019
Mail: fagligt@jfsdu.dk

Furkan Ülgü

Furkan Ülgü

Bestyrelsesmedlem

Festudvalget

BA.Jur. årgang 2019
Mail: festudvalg@jfsdu.dk 

 

Hilal Bagci

Hilal Bagci

Bestyrelsesmedlem

Det Faglige Udvalg (medansvarlig)

BA.Jur. årgang 2020
Mail: fagligt@jfsdu.dk

 

Julie Christiansen

Julie Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Det Sociale Udvalg (medansvarlig)

Cand.Jur. årgang 2018
Mail: socialt@jfsdu.dk

 

Katrine Dahl

Katrine Dahl

Suppleant

Festudvalget (medansvarlig)

BA.Jur. årgang 2020
Mail: fest@jfsdu.dk

Michael Holm Madsen

Michael Holm Madsen

Suppleant

Studietursudvalget

Cand.Jur. årgang 2017
Mail: studietursudvalg@jfsdu.dk