Andreas Heinrich Schnack

Bestyrelsesmedlem
Formand

Cand.merc.jur årgang 2018
jf@jfsdu.dk

Anders Kristoffersen

Bestyrelsesmedlem
Næstformand

Cand.merc.jur årgang 2019
jf@jfsdu.dk

Magnus Ødem

Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Økonomiudvalget (udvalgsansvarlig)

HA(jur.) årgang 2020
kasserer@jfsdu.dk

Mikkel Ellegaard

Bestyrelsesmedlem
Studiestartsudvalget (udvalgsansvarlig)

BA.jur. årgang 2020
studiestart@jfsdu.dk

Michael Holm Madsen

Bestyrelsesmedlem
Studietursudvalget (udvalgsansvarlig)

Cand.jur årgang 2017
studietursudvalg@jfsdu.dk

Julie Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Socialt arrangementsudvalg (udvalgsansvarlig)

Cand.jur årgang 2018
socialt@jfsdu.dk

Silke Kobbelgaard

Bestyrelsesmedlem
Fagligt arrangementsudvalg (udvalgsansvarlig)

BA.jur. årgang 2021
fagligt@jfsdu.dk

Emma Edlefsen

Suppleant
Festudvalget (medansvarlig)

Cand.jur årgang 2019
festudvalg@jfsdu.dk

Sofie Roth Andersen

Bestyrelsesmedlem
Socialt arrangemenstudvalg (medsansvarlig)

BA.jur. årgang 2020
socialt@jfsdu.dk

Christian Buhl

Suppleant
Fagligt arrangementsudvalg (medansvarlig)

HA-(jur.) årgang 2020
fagligt@jfsdu.dk

Christian Schwartz

Suppleant
Festudvalget (udvalgsansvarlig)

HA-(jur.) årgang 2021
festudvalg@jfsdu.dk

Bestyrelsens opgave er at varetage medlemmernes interesser og sikre overholdelse af foreningens vedtægter. Derudover har bestyrelsen hovedansvaret for foreningens udvalg og udvikling heraf. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på en generalforsamling, som afholdes i starten af hvert efterårssemester. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen og indskrevet på enten HA(jur.)-, BA Jura-, cand.jur.- eller cand.merc.jur.-studiet ved Syddansk Universitet. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, dvs. et studieår.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og forestå dennes organisation. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere definerede opgaver. I perioden 01/09 til 31/06 afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang månedligt. Endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal inden rimelig tid angives.

Generalforsamlingen kan til enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer deres hverv. Bestyrelsen sammensættes af de 9 kandidater, der opnår flest stemmer på generalforsamlingen, samt 2 suppleanter. Afstemningen sker efter § 16, stk. 2 i foreningens vedtægter. Der henvises endvidere til vedtægternes § 7 om opstillingsberettigelse og § 14 om opstillingsprocedure.