Kære medlemmer

Bestyrelsen i Juridisk Forening SDU indkalder sine medlemmer til Generalforsamling 18. september 2017, kl. 18.30 i U20.

Hvis man ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen, skal man være medlem af foreningen og man skal senest melde sit kandidatur 7 dage før Generalforsamlingen, jf. forenings vedtægter §§ 13 og 14. Dette skal ske på JF@jfsdu.dk. Bestyrelsen skal, såfremt dette er muligt, besættes af studerende, der har bestået førsteårsprøven, jf. forenings vedtægter § 7.

Husk nu, at det kun er medlemmer af Juridisk Forening der er stemmeberettigede ved Generalforsamlingen, hvor medlemskab er opnået der senest 7 dage før generalforsamlingen har erhvervet medlemskab af foreningen, jf. forenings vedtægter § 13. Derfor anbefaler vi, at man kontrollere sit medlemskab inden Generalforsamlingen.

Kandidatlisten er som følger i alfabetisk rækkefølge:

Nr. Navn Studieretning Årgang

1 Andreas Krarup Ba.jur. 2015
2 Camilla Kristiansen Ha.jur. 2015
3 Cecilie Søgaard Merit 2013
4 Channie Borup Jensen Ba.jur. 2015
5 Emil Skovbo Gertsen Ba.jur. 2015
6 Fjola Gunnarsdottir Cand.jur. 2013
7 Marie-Louise Schön Ba.jur. 2016
8 Michala Sønderby Ba.jur. 2016
9 Nana Bruhn Rasmussen Ba.jur. 2016
10 Patrick Langkilde Andersen Ba.jur. 2016
11 Pernille Heiss Ba.jur. 2015
12 Philip Brenøe-Hansen Ha.jur. 2015
13 Rasmus Ellegaard Ba.jur. 2015
14 Tenna Elbæk Jespersen Cand.jur. 2014
15 Trine Aagaard Ba.jur. 2016

Der vil være let forplejning under Generalforsamlingen, men det rådes, at have spist hjemmefra.

Dagsorden er som følgende, og vil blive hængt op på opslagstavlen og på vores hjemmeside:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent
 • Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
 • Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.
 • Godkendelse af regnskaberne.
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år.
 • Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater jfr. § 14.
 • Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 • Forslag fra medlemmerne.
 • Indstilling til æresmedlemskab: Maria Tripsen
 • Ændring Juridisk Forenings vedtægter (se ændringsforslag nedenfor)
  1. Ændring af § 4, stk. 1
  2. Ændring af § 7, stk. 1
  3. Ændring af § 8, stk. 2
  4. Ændring af § 12, stk. 2
  5. Ændring af § 12, stk. 4
  6. Ændring af § 14, stk. 1
  7. Ændring af § 14, stk. 2
  8. Ændring af § 16, stk. 2
  9. Til § 16 tilføjes stk. 4
  10. Ændring af § 19
  11. Til § 20 tilføjes stk. 4
  12. Ændring af § 23
 • Eventuelt.

Forslag til ændring af Juridisk Forenings vedtægter

I foreningens vedtægter foretages følgende ændringer:
§ 4, stk. 1 ændres til:
§ 4. Alle HA(jur.)-, BA Jura-, Cand.jur-, Cand.merc.jur.-studerende samt studerende ved jurauddannelserne på Åben Uddannelse og dimittender fra disse uddannelser er optagelsesberettiget i foreningen.
 
§ 7, stk. 1 ændres til:
§ 7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Derudover vælges 2 suppleanter. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen og indskrevet på enten HA(jur.)-, BA Jura-, Cand.jur- og Cand.merc.jur.-studiet ved Syddansk Universitet.
 
§ 8, stk. 2 ændres til:
 
Stk. 2. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og forestår dennes organisation. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere definerede opgaver.
 
§ 12, stk. 2 ændres til:
Stk. 2. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling sker ved opslag på foreningens opslagstavle og ved meddelelse på foreningens Facebookside.
 
§ 12, stk. 4 ændres til:
Stk. 4. Punkter til dagsordenen for generalforsamlingen kan stilles frit af ethvert medlem ved henvendelse til bestyrelsens formand mindst 7 dage, inden generalforsamlingens afholdelse. Er dette tilfældet, skal ny dagsorden bekendtgøres ved opslag på foreningens opslagstavle og Facebookside så hurtigt som muligt.
 
§ 14, stk. 1 ændres til:
§ 14. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelse sker skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. Kun HA(jur.)-, BA Jura-, Cand.jur- og Cand.merc.jur.-studerende ved Syddansk Universitet er valgbare til bestyrelsen.
 
§ 14, stk. 2 ændres til:
Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 5 dage før generalforsamlingen på foreningens opslagstavle og Facebookside offentliggøre alfabetisk liste over de opstillede kandidater med angivelse af studieretning og årgang.
 
§ 16, stk. 2 ændres til:
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning, og optællingen sker bag lukkede døre. Bestyrelsen indstiller mindst 2 uafhængige optællere. Optællingen overvåges af den på generalforsamlingen valgte dirigent. Med henblik på valgsystemet skal hver stemmeberettiget medlem stemme på 4 af de opstillede kandidater på samme valgseddel, for at denne opnår gyldighed. Heraf vægtes første navn på listen dobbelt, således at denne kandidat får tillagt 2 stemmer. De efterfølgende kandidater på listen tillægges 1 stemme hver. Efter optællingen vil det blive offentliggjort, hvor mange stemmer de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hver især har fået, samt det samlede antal afgivende stemmer.
Tilføjes til § 16
Stk. 4. Afstemning vedrørende alle andre spørgsmål sker ved håndsoprækning, medmindre en stemmeberettiget kræver skriftlig afstemning.
 
§ 19 ændres til:
§ 19. Bestyrelsen skal inden 3 uger efter generalforsamlingen have ophængt referat fra generalforsamlingen på foreningens opslagstavle samt offentliggjort det på foreningens Facebookside.
 
§ 20, stk. 4 tilføjes:
Stk. 4. Vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Er dette tilfældet, skal ny dagsorden, med forslagene i deres enkelhed, bekendtgøres ved opslag på foreningens opslagstavle og Facebookside så hurtigt som muligt. Ændringer træder i kraft ved deres vedtagelse.
 
§ 23 ændres til:
§ 23. Vedtægterne blev vedtaget i denne form på den ordinære generalforsamling den 18. september 2017.
Disse vedtægter træder i kraft d. 1. oktober 2017.

Hvis man ønsker et indblik i årsregnskabet før offentliggørelse til Generalforsamlingen, kan det ske ved henvendelse til Bestyrelsen på JF@jfsdu.dk.

Håber vi ses.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen

Kasper Juul Hemmingsen
Bestyrelsesformand,
Juridisk Forening SDU
Telefon: 26243192
Mail: JF@jfsdu.dk
Web: http://www.jfsdu.dk/