Kære medlemmer,

Bestyrelsen i Juridisk Forening SDU indkalder sine medlemmer til generalforsamling d. 17. september 2018, kl. 18.30 i U20.

Hvis man ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen, skal man være medlem af foreningen og man skal senest melde sit kandidatur 7 dage før generalforsamlingen, jf. foreningens vedtægter §§ 13 og 14. Dette skal ske på JF@jfsdu.dk. Bestyrelsen skal, såfremt dette er muligt, besættes af studerende, der har bestået førsteårsprøven, jf. foreningens vedtægter § 7. Hvis man har punkter til dagsordenen, herunder vedtægtsændringsforslag eller punkter til diskussion skal disse ligeledes sendes til JF@jfsdu.dk senest 7 dage før generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter § 12.

Husk nu, at det kun er medlemmer af Juridisk Forening, som har erhvervet medlemskab af foreningen senest 7 dage før generalforsamlingen, der er stemmeberettigede ved generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter § 13. Derfor anbefaler vi, at man kontrollerer sit medlemskab inden generalforsamlingen.

Kandidatlisten vil blive offentliggjort senest den 12. september.

Der vil være let forplejning under generalforsamlingen, men det rådes, at have spist hjemmefra.

Dagsordenen er som følgende, og vil blive hængt op på opslagstavlen og på vores hjemmeside:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
 4. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Godkendelse af regnskaberne.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år.
 7. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater jf. § 14.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 9. Forslag fra medlemmerne.
 10. Indstilling til æresmedlemskab: Kasper Juul Hemmingsen
 11. Ændring af Juridisk Forenings vedtægter (se ændringsforslag nedenfor):
  1. Ændring af § 14, stk. 1
  2. Ændring af § 23
 12. Eventuelt.

Forslag til ændring af Juridisk Forenings vedtægter

I foreningens vedtægter foretages følgende ændringer:
§ 14, stk. 1 ændres til:
Opstilling af kandidater til valg af bestyrelse sker skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. Kun HA(jur.)-, BA Jura-, Cand.jur- og Cand.merc.jur.-studerende samt studerende ved jurauddannelserne på åben uddannelse ved Syddansk Universitet er valgbare til bestyrelsen.

 

 

 • 23 ændres til:
  Vedtægterne blev vedtaget i denne form på den ordinære generalforsamling den 17. september 2018. Disse vedtægter træder i kraft d. 1. oktober 2018.

 

Hvis man ønsker et indblik i årsregnskabet før offentliggørelse til generalforsamlingen, kan det ske ved henvendelse til bestyrelsen på JF@jfsdu.dk.

Årets kandidatliste:

Nr. Navn Studieretning Årgang
1 Andreas Aagaard Krarup Cand.jur. 2015
2 Camilla Kristiansen BAjur. 2015
3 Cecilie Søgaard Rasmussen Cand.jur. 2013
4 Dina Wihan BA.jur. 2016
5 Jonas Hartwig BA.jur. 2017
6 Josefine Wang Hansen HA(jur.) 2016
7 Marie-Louise Schön BA.jur. 2016
8 Patrick Langkilde Andersen BA.jur. 2016
9 Nana Bruhn Rasmussen BA.jur. 2016
10 Philip Brenøe-Hansen Cand.merc.jur. 2015
11 Rasmus Ellegaard Jørgensen Cand.jur. 2015
12 Trine Aagaard Pedersen Cand.jur. 2016

 

Håber vi ses.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen

Philip Brenøe-Hansen
Bestyrelsesformand
Juridisk Forening SDU
Telefon: 61 65 57 59
Mail: JF@jfsdu.dk
Web: http://www.jfsdu.dk/